Üld- ja kasutustingimused

Sissejuhatus ja oluline teadaanne

Täname, et kasutate meie veebilehte ja teenuseid (edaspidi: ühiselt teenused). Teenuseid pakub Graduway, mille omanik ja haldaja on ettevõte Headhunter Systems Limited (edaspidi: Headhunter Systems), mille registreeritud asukoht on Anmersh Grove 40, Stanmore, HA7 1PA, Suurbritannia, registrinumbriga 07059614. Teenuseid osutatakse koostöös Tartu Ülikooliga (edaspidi: liikmesorganisatsioon), mille nimi kuvatakse TÜ vilistlasvõrgustiku kodulehel.

Kasutades meie teenuseid, nõustute käesolevate tingimustega. Palun tutvuge nendega hoolikalt.

KUI TE OTSUSTATE KASUTADA MEIE TEENUSEID, NÕUSTUTE JÄRGIMA JÄRGNEVAID TINGIMUSI JA NÕUSTUTE, ET NEED ON TEILE SIDUVAD. TE NÕUSTUTE, ET KOOS MEIE PRIVAATSUSPOLIITIKA JA LISATINGIMUSTEGA, MIS KEHTIVAD SELGESÕNALISELT TEENUSTELE JA INFORMATSIOONILE, MIDA EDASTATE TÜ VILISTLASVÕRGUSTIKU KAUDU, REGULEERIVAD NEED MEIE SUHTEID. TINGIMUSED (KOOS MEIE SÄTESTATUD ERITINGIMUSTEGA, MIS KEHTIVAD AINULT TEILE) ON ÜLIMUSLIKUD EELNEVATE REKLAAMIDE, TINGIMUSTE, KOKKULEPETE VÕI TEIE JA GRADUWAY VAHELISE SUHTLUSE OSAS NING MOODUSTAVAD KOGU OBJEKTI KOHTA KEHTIVA LEPINGU TEIE JA GRADUWAY VAHEL. TINGIMUSED HÕLMAVAD KA GRADUWAY PIIRATUD VASTUTUST JA GARANTII VÄLISTAMIST. ETTEPANEKUD TINGIMUSTEST KÕRVALE KALDUDA, NEID TÄIENDADA VÕI MUUTA EI KEHTI.

KUI TE EI NÕUSTU TINGIMUSTEGA, EI TOHI TE KASUTADA TÜ VILISTLASVÕRGUSTIKKU JA PEATE VÕRGUSTIKUST LAHKUMA.

Tingimusi võidakse perioodiliselt uuendada ja on soovituslik neid regulaarselt kontrollida, et olla teadlik muudatustest. Jätkates meie teenuste kasutamist pärast tingimuste muutmist, nõustute tingimuste muudatustega ja nõustute, et need on teile siduvad

Mõisted ja tõlgendused

 1. Tingimustes, mis kehtivad ka teistele meie vahel sätestatud tingimustele, v.a juhul, kui on selgesõnaliselt teisiti sätestatud, kasutatakse termineid järgnevalt:
  • "veebileht" on veebileht ja kõik sellest tuletatud teenustega seotud veebilehed;
  • “isikuandmed” on sama tähendusega, mis Suurbritannia andmekaitseseaduses (1998);
  • “isiklik teave” on sama tähendusega, mis kohalikus teabevabaduse seaduses ja eraelu puutumatuse seaduses
  • “meie” on Headhunters Systems; ja “teie” on TÜ vilistlasvõrgustiku külastaja ja/või kasutaja.

Ligipääs teenustele

 1. Teenuste kasutamiseks peate:
  • tagama enda ligipääsu internetile ja maksma kõik seonduvad telekommunikatsiooni teenuse ja ligipääsu tasud;
  • tagama internetiühenduseks vajalikud seadmed
  • tagama, et kasutate TÜ vilistlasvõrgustikku ja teenuseid kehtivate seaduste ja regulatsioonide kohaselt..
 2. Peate täitma järgnevad tingimused ja tõendama, et:
  • olete vähemalt nii vana kui ettenähtud vanuse alampiir (16-aastane Hollandis, 14-aastane USAs, Kanadas, Hispaanias, Austraalias, 13-aastane kõigis ülejäänud riikides). Sellest sõltumata, kui kehtivate seaduste kohaselt peate olema vanem, et Graduway saaks teile seaduslikult teenuseid pakkuda, peate olema vähemalt seaduses nõutud vanuses;
  • teie teenuste kasutamist ei ole piiratud või teil ei ole muul põhjusel keelatud kontot omada;
  • te ei ole Graduway konkurent ning te ei kasuta teenuseid Graduway’ga konkureerimiseks;
  • te kasutate alati vaid üht kontot;
  • te kasutate oma õiget nime ja edastate ainult õigeid andmeid;
  • teil on täielik õigus ja pädevus sõlmida käesolev leping ja te ei riku sellega ühtegi teist lepingut, mille osapool te olete;
  • te ei riku Graduway ega kolmandate osapoolte õigusi, sh intellektuaalse omandi varalisi õigusi, nt autori- või kaubamärgiõigusi;
 3. Graduway ei taga ega garanteeri, et teenused töötavad kogu aeg või töötavad seisakute ajal, mille põhjus on:
  • avaliku interneti magistraalvõrgu, võrgustiku või serverite seisak;
  • teie seadmete, süsteemide või kohaliku juurdepääsuteenuse tõrge;
  • planeeritud hooldustööd;
  • sündmused, mida Graduway ei saa kontrollida, nt streik, mäss, vastuhakk, tulekahju, üleujutus, plahvatus, sõda, valitsuse tegevus, töötingimused, maavärin, looduskatastroofid või internetiteenuse katkestus piirkonnas, kus Graduway või teie serverid asuvad või paiknevad.
 4. Te nõustute teenuseid kasutama ainult nende liideste kaudu, mida pakub Graduway või mille Graduway on heaks kiitnud.
 5. Olete teadlik ja nõustute, et Graduway võib oma äranägemise järgi keelata teile ligipääsu teenustele mistahes põhjustel ning mistahes ajal ja Graduway’l ei ole kohustust ühestki asjaolust teavitada kolmandast isikust teenusepakkujaid ja Graduway ei vastuta mingil viisil tagajärgede eest, mis kaasnevad mitteteavitamisega.
 6. Teenuste kasutamisel vastutate selle eest, et teete seda kooskõlas kohaldatavate seadustega.

Teenustele registreerumine

 1. Meie teenuste kasutamiseks on vajalik registreeruda. Registreerumise käigus nõustute:
  • andma enda kohta teatud informatsiooni lähtuvalt TÜ vilistlasvõrgustiku ja/või teenuste soovist (informatsioon peab olema ajakohane, täielik ja tõene);
  • hoidma ja uuendama seda informatsiooni, et see oleks ajakohane, täielik ja tõene.
 2. Edastades meile informatsiooni, te teatate ja tõendate, et teil on õigus seda informatsiooni esitada ja et see informatsioon on tõene, ei ole konfidentsiaalne ja ei riku ühtegi lepingulist kohustust või teisi kolmandate poolte õiguseid.
 3. Teenustele saab registreeruda, kasutades LinkedIn või Facebook’i kaudu ühinemise valikut TÜ vilistlane kodulehel või mõningatel juhtudel andes oma e-posti aadressi. Registreerudes olete teadlik ja nõustute, et Graduway võib:
  • saada juurdepääsu teie LinkedIn’i või Facebooki profiili informatsioonile viisil, mida on täpsemalt kirjeldatud nende kaudu ühinemise kasutustingimustes ja privaatsuspoliitikas.
  • salvestada osa teie esitatud informatsioonist alltoodud viisil otseselt või kaudselt, sh, kuid mitte ainult, teie LinkedIn ja/või Facebook profiililt (edaspidi: salvestatud informatsioon).

   Salvestatakse järgmised teie LinkedIn profiiliga seotud andmed: id, email-address, educations:(id, school-name, field-of-study, start-date, end-date, degree), summary, first-name, last-name, recommendations-received, headline, industry, site-standard-profile-request, api-standard-profile-request, member-url-resources, picture-url, public-profile-url, current-status, positions, main-address, location, distance, specialties, proposal-comments, associations, honors, interests, phone-numbers, im-accounts, twitter-accounts, date-of-birth, languages:(id, language, proficiency), num-connections, connections:(id, first-name, last-name, public-profile-url, picture-url, positions: title, company), maiden-name, headline, location:(name), industry, current-status),picture-urls::(original).

   Salvestatakse järgmised teie Facebook’i profiiliga seotud andmed: id, email, first_name, last_name, link, isTyping, education {school, degree, concentration, type, year}, location {name}, work {employer, position, location, description, start_date, end_date}, languages {name}, friends {id, firstName, lastName, educations {school, type}, work_position, work_company, schoolName, pictureUrl, about, bio, languages, location, hometown, middleName, link}.

  • kuvada salvestatud informatsiooni, mida otsustate jagada, teistele platvormi kasutajatele.
 4. Graduway kasutab salvestatud informatsiooni ainult seoses teenustega ning ei avalda ega avalikusta ega jaga salvestatud informatsiooni väljaspool teenuseid, välja arvatud alapunktis 3.5 toodud juhtudel.
 5. Graduway võib avaldada osa salvestatud informatsioonist (sh järgnevat: including id, email-address, educations:(id, school-name, field-of-study, start-date, end-date, degree), summary, first-name, last-name, recommendations-received, headline, industry, site-standard-profile-request, api-standard-profile-request, member-url-resources, picture-url, public-profile-url, current-status, positions, main-address, location, distance, specialties, proposal-comments, associations, honors, interests, phone-numbers, im-accounts, twitter-accounts, date-of-birth, languages:(id, language, proficiency), num-connections, connections:(id, first-name, last-name, public-profile-url, picture-url, positions: title, company), maiden-name, headline, location:(name), industry, current-status),picture-urls::(original).) liikmesorganisatsioonile, et tagada ajakohane kontaktinfo ja tegevusandmed ning heategevuslikel ja arenduslikel eesmärkidel.

Veebilehtede kasutamine

 1. Informatsiooni ja teenuseid pakutakse isikutele, kes soovivad esitada oma isikuandmeid, tööandmeid ja haridusandmeid (isiklikud andmed), et: luua ja/või jagada ja/või leida ärivõimalusi; säilitada kontakti liikmesorganisatsiooni ja selle uuendustega; suhelda teiste TÜ vilistlasvõrgustiku kasutajatega; jagada teiste kasutajatega fotosid; luua uusi kontakte; säilitada olemasolevaid kontakte, taasleida sõpru ühistest haridusasutustest; edendada karjääri sisekontaktide abil; suurendada erialast võrgustikku, et tutvuda inimestega.
 2. Mõned meie teenused võimaldavad esitada sisu. Informatsioon, mida edastate tingimuste kohaselt teenuste kasutamisel, kuulub teile ja te võite paluda selle eemaldamist igal ajal, välja arvatud juhul, kui olete infot või sisu jaganud teistega ja nemad ei ole seda kustutanud või teised kasutajad on seda kopeerinud või salvestanud.
 3. Edastades meile andmeid ja kasutades teenuseid, annate meile mittevälistava, tühistamatu, ülemaailmse, tähtajatu, piiramatu, loovutatava, all-litsentsitava, täielikult tasutud ja kasutustasuta õiguse teie otse või kaudselt teenustele edastatud andmeid (sh, kuid mitte ainult, kõik kasutaja loodud sisu, ideed, kontseptsioonid, tehnoloogiad ja/või andmed, mida te teenustele edastate) kopeerida, luua neist tuletatud teoseid, neid täiendada, levitada, avaldada, eemaldada, säilitada, lisada, töödelda, analüüsida, kasutada ja turustada igal praegu teadaoleval või tulevikus avastataval viisil ning teha seda täiendava nõusoleku, teavituse ja/või kompensatsioonita teile või kolmandatele isikutele.
 4. Kasutades teenuseid olete teadlik ja nõustute, et teil ei ole lubatud ja te:
  • ei võimalda ühelegi teisele isikule ligipääsu salasõnale, kasutajatunnusele või kontole, mille on andnud Graduway;
  • ei mõjuta, kitsenda, piira, takista ühegi teise isiku teenuste kasutamist;
  • ei postita või vahenda ebaseaduslikku, petturlikku, laimavat, halvustavat, ebasündsat, pornograafilist, roppu, ähvardavat, ahistavat, vihaõhutavat, solvavat, alandavat või muul viisil vastuvõetamatut informatsiooni, sh igasuguse teabe edastus, mis on kriminaalkuritegu või õhutab teole, mis oleks kriminaalkuritegu, mis annab alust tsiviilvastutuseks, rikub kohaldatavaid seaduseid või määruseid või kahjustab Graduway head nime ja mainet;
  • ei postita või edasta reklaame, annetuse palveid, ahelkirju, püramiidskeeme, investeerimisvõimalusi või äriskeeme või teisi soovimatuid äriteateid (välja arvatud juhul, kui Graduway on seda selgesõnaliselt lubanud) ja ei tegele rämpspostitamise, IP aadressi varjamise või masspostitamisega;
  • ei postita või edasta tarkvara või materjali, milles on mõni viirus, „trooja hobune“, „uss“, „andmepomm“, „loogikapomm“ või muu sarnane komponent
  • ei kopeeri, muuda, litsentsi, loo tuletatud töid, edasta, postita, avalikusta, vahenda, reprodutseeri, jaga ega kasuta muul viisil ära:
   • informatsiooni, tarkvara või muud materjali, mis on saadud TÜ vilistlasvõrgustiku või teenuste kaudu või TÜ vilistlasvõrgustikust või teenustest, ärieesmärkidel (välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt lubatud tingimustes või sellise informatsiooni, tarkvara või muu materjali pakkuja poolt);
   • informatsiooni, tarkvara või muud materjali, mis on saadud TÜ vilistlasvõrgustiku või teenuste kaudu või TÜ vilistlasvõrgustikust või teenustest, ja mis on kaitstud autoriõiguse või intellektuaalomandi varalise õiguse või muu õigusega ükskõik, kus maailmas, või neist tuletatud töid, välja arvatud juhul, kui see on selgesõnaliselt lubatud tingimustes või autoriõiguse või õiguste omaniku poolt;
   • TÜ vilistlasvõrgustiku osasid või sellest tuletatud töid.
 5. Graduway jätab endale õiguse kustutada kontod, mille on loonud kasutajad, kes on omastanud mõne teise isiku nime, sarnasuse temaga, tema e-posti aadressi või muud identifitseerivad andmed.
 6. Teenused pakuvad hulgaliselt foorumeid, kus saab postitada arvamusi ja kommentaare valitud teemadel. Me pakume ka võimalust jagada informatsiooni, lubades kasutajatel postitada uuendusi, sh lisada linke uudistele ja muule informatsioonile, nt tööpakkumistele, tootesoovitustele, ja lisada muud sisu oma profiilile ja teistele TÜ vilistlasvõrgustiku osadele. Sellest olenemata võime oma äranägemise järgi teisaldada või eemaldada sisu, kui sisu rikub lepingut või teiste isikute intellektuaalomandi varalisi õigusi.

Teenuste sisu

 1. Graduway’l on õigus (kuid mitte kohustus) jälgida aeg-ajalt teenuseid elektrooniliselt ja avaldada informatsiooni, kui see on vajalik lähtuvalt või tuleneb seadusest, regulatsioonist või muust valitsuse korraldusest, kui see on vajalik teenuste nõuetekohaseks toimimiseks või selleks, et kaitsta end, kontsernettevõtteid või kliente. Graduway ei jälgi ega avalda tahtlikult privaatseid e-kirju, välja arvatud juhul, kui seda nõuab seadus.
 2. Me kasutame isikuandmeid/isiklikku informatsiooni ja konfidentsiaalset informatsiooni kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga.
 3. Graduway jätab endale õiguse keelduda postitamast või eemaldada informatsiooni või materjale, mis meie äranägemise järgi tervikuna või mille osad on vastuvõetamatud, soovimatud, kohatud või vastuolus tingimustega.
 4. Graduway ja/või nende tarnijad võivad teha teenustes parendusi ja/või muudatusi igal ajal sellest ette teatades või ette teatamata.
 5. Informatsioon ja teenused võivad aeg-ajalt tugineda teiste edastatud andmetel ja informatsioonil ning võivad sisaldada ebatäpsusi või trükivigu, mida me ei ole kohustatud parandama.

Garantiid

 1. Me ei garanteeri ega kinnita:
  • et teenused vastavad teie nõudmistele;
  • midagi seoses teenuste kasutamise või väljundi sisu, õigsuse, täpsuse, usaldusväärsuse või muuga.
 2. Graduway ei kinnita ega garanteeri, et teenused toimivad katkestuste või vigadeta, et puudused kõrvaldatakse või et teenused või teenuste osana kasutatavad rakendused on viirustevabad ega sisalda muid kahjulikke osasid.
 3. Siin sätestatud garantiid asendavad kõiki teisi garantiisid, kinnitusi või tingimusi, mida on väljendatud või millele on viidatud, mis tulenevad seadusest või muust, sh rahuldava kvaliteedi ja konkreetseks otstarbeks sobivuse iseenesestmõistetav garantii.
 4. Ükski suuline või kirjalik suhtlus meie poolt või meie nimel ei anna garantiid ega suurenda nende garantiide ulatust, mida me oleme andnud.
 5. Teie võtate enda kanda kogu riski seoses informatsiooniga, mida edastate teenustes või teenuste kaudu ja vastutate selle eest, et ülevaated, arvamused, soovitused, ennustused ja muud esitatud kommentaarid on tõesed ja terviklikud.
 6. Graduway ei kinnita, garanteeri ega võta kohustusi seoses teenuste pakkumisega, sh kohustusi, mis puudutavad teenustes või teenustega seoses edastatud informatsiooni, andmete, teenuste või toodete kättesaadavust, kvaliteeti, sobivust otstarbeks, terviklikkust, tõesust ja ajakohasust.
 7. Graduway võib oma äranägemise järgi muuta aeg-ajalt teenuste osasid ilma eelneva teavituseta ja kõigile uutele osadele, mis täiustavad või parendavad teenuseid, sh uute vahendite ja ressursside avaldamine, kohaldatakse käesolevaid tingimusi.

Vastutus ja kompensatsioon

 1. Teenuseid pakutakse „nagu on“ ja „nagu kättesaadav“ põhimõttel ilma igasuguse selgesõnaliste või endastmõistetavate garantiide, tingimuste või kohustusteta.
 2. Kohaldatava seadusega ettenähtud piires eitab ja välistab Graduway igasugust vastutust (tulenevalt lepingust, tsiviilõigusrikkumisest (sh hooletusest), seadusrikkumisest või seadusjärgsest kohustusest või muust), mis tuleneb ebatäpsusest, soorituse ebaõnnestumisest, tõrkest, väljajätust, katkestusest, eemaldamisest, defektist, töö või ülekande viivitusest, arvutiviirusest, sideteenuse tõrgetest, kirje vargusest või hävimisest või kirje volitamata ligipääsust või muutmisest või kasutamisest. Mitte mingil juhul ei vastuta Graduway teie ees kahjumi või kahjude eest (otsesed ja kaudsed kahjud), mis tulenevad teie ligipääsust teenustele ja nende kasutamisest.
 3. Graduway ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kui see on tingitud sündmusest, mille kontrollimist ei saa Graduway’lt mõistlikult eeldada.
 4. Graduway ei kinnita, et ligipääs teenustele või nende kaudu pakutavate teenuste kasutamine või neile tuginemine on kõigis riikides kohane, võimalik või seaduslik.
 5. Graduway ei vastuta materjali eest, mida teenustes või teenuste kaudu pakub kolmas osapool.
 6. Graduway ei vastuta informatsiooni kaotsimineku eest. Kahjurisk meile antud informatsiooni eest on teie kanda.
 7. Graduway ei saa garanteerida, et teised kasutajad ei kasuta ideid ja informatsiooni, mida te jagate teenustes ja/või teenuste kaudu. Seega, kui teil on idee või informatsioon, mida tahaksite hoida konfidentsiaalsena või mida te ei taha, et teised kasutaksid, või millele on kolmandatel isikutel õigused, mida te infot jagades rikuksite, ärge postitage seda teenustes ja/või teenuste kaudu. Graduway ei vastuta selle eest, kui teised isikud väärkasutavad või omandavad ebaseaduslikult teie postitatud sisu või informatsiooni.
 8. Teil on ainuvastutus suhtluses teiste kasutajatega. Me võime piirata teiste kasutajatega ühenduste arvu ja võime teatud juhtudel keelata teil teiste kasutajatega teenuste kaudu suhelda või muul viisil piirata teie teenuste kasutamist. Me jätame endale õiguse, kuid meil ei ole kohustust, jälgida arutelusid teie ja teiste kasutajate vahel ja teie konto kasutusõigusi piirata, peatada või konto sulgeda, kui me leiame oma äranägemise järgi, et see on vajalik tingimuste täitmiseks.
 9. Teenustes ja teenuste kaudu esitatud sisu võib erineda sõltuvalt teie brauseri töövõimest ja piirangutest. Graduway ei vastuta selle eest, kui te ei näe mõnda osa TÜ vilistlasvõrgustikust või teil ei ole ligipääsu ja te ei saa kasutada TÜ vilistlasvõrgustikku ja teenuseid täies mahus.
 10. Te nõustute Graduway’d ja selle tütarettevõtteid kaitsma, kompenseerima neile ja kaitsma neid igasuguse kahju eest, mis tuleneb nõuetest, hagidest, menetlustest, kahjumist, kahjudest, vastutusest, kuludest, sh mõistlikud õigusabitasud, mis tulenevad mingil viisil teie teenuste ja/või TÜ vilistlasvõrgustiku kasutamisest ja/või mis on seotud kõigi andmete ja informatsiooniga, mida te olete üles laadinud TÜ vilistlasvõrgustikku, või mis tuleneb sõnumitest, informatsioonist, tarkvarast või muudest materjalidest, mida teie või teie konto kasutajad on paigutanud või edastanud TÜ vilistlasvõrgustiku kaudu, või mis tuleneb teie või teie konto kasutajate poolsest tingimuste rikkumisest.
 11. Mitte ükski tingimuste säte ei välista või piira Graduway vastutust pettuse, surma või isikukahju korra, mis tuleneb meie hooletusest või seadusest tulenevast garantiist omandiõigusele või õigusele häirimatult vallata objekti.

Kahju hüvitamine

 1. Te nõustute meile hüvitama ja kaitsma meid igasuguse kahju, kahjumi ja kulude (sh, kuid mitte ainult, mõistlikud õigusabitasud ja kulutused) eest, mis on seotud kolmandate osapoolte nõuete, hagide ja uurimistoimingutega, mille põhjus on:
  • teie suutmatus järgida kasutustingimusi, sh, kuid mitte ainult, kui olete esitanud sisu, mis rikub kolmandate isikute õigusi või kohaldatavaid seadusi;
  • sisu, mida olete esitanud teenustes
  • teie tegevus teenustes või teenuste kaudu.

Autoriõigused, kaubamärk ja intellektuaalomandi varalised õigused

 1. Kõik materjalid, sh, kuid mitte ainult, kujundus, paigutus, välimus, graafika, kaubamärgid/teenindusmärgid ja muud autoriõigusega kaitstud või intellektuaalomandi varalise õigusega kaitstud tööd, mida kasutatakse või kuvatakse alalehel ja läbi teenuste, on autoriõigusega kaitstud (2010), Headhunter Systems. Kõik õigused kaitstud.
 2. Graduway ei anna litsentsi või muud luba materjalide kasutamiseks, kui need on esitatud TÜ vilistlasvõrgustikus või läbi teenuste. TÜ vilistlasvõrgustiku või teenuste sisu ja muude autoriõigusega kaitstud materjalide autoriõiguste rikkumine võib kaasa tuua süüdistuse riiklike ja rahvusvaheliste autoriõigust käsitlevate seaduste alusel.
 3. Graduway’le kuuluvad ka TÜ vilistlasvõrgustiku ja/või teenustes kättesaadava või nende kaudu allalaaditava sisu ja/või informatsiooni andmebaasiõigused. Teil ei ole õigust kasutada, kopeerida, levitada, muuta, avaldada, edastada, osaleda üleandmises või müügis, luua tuletatud teoseid või muul viisil ära kasutada veebilehe ja/või teenuste materjale või sisu tervikuna või nende osasid ilma Graduway selgesõnalise loata.

Kolmandate osapoolte lingid

 1. Teenustes või veebilehtedel võib olla hüperlinke ja/või viiteid välistele kolmandate osapoolte veebilehtedele. Neid hüperlinke ja viiteid antakse ainult teie kasutusmugavuse tagamiseks. Graduway’l puudub igasugune kontroll kolmandate osapoolte veebilehtede üle ja Graduway ei võta vastutust nende veebilehtede sisu, materjali või informatsiooni eest. Kolmandate osapoolte veebilehtede hüperlinkide ja viidete kuvamine ei tähenda, et Graduway toetab või soovitab neid kolmandate osapoolte veebilehti, tooteid või teenuseid. Soovitame teil tõendada kolmandate osapoolte veebilehtedel esitatud informatsiooni enne, kui sellele tuginete.
 2. Enne kui kasutate kolmandate osapoolte veebilehti või platvormi rakendusi või jagate nendega informatsiooni, peaksite tutvuma kohaldatavate tingimuste või privaatsuspoliitikaga, sest võite anda kolmandale osapoolele loa kasutada oma informatsiooni viisil, mida meie ei kasutaks.
 3. Graduway ei vastuta kolmandate osapoolte veebilehtedel või platvormi rakendustel või nende kaudu saadaval olevate elementide, sisu, reklaamide, toodete või muu materjali eest ega toeta neid. Me ei filtreeri, kontrolli ega toeta platvormi rakendusi.
 4. Kui otsustate kasutada kolmanda osapoole veebilehte või platvormi rakendusi, teete seda omal vastutusel ja olete nõus, et kasutate platvormi rakendusi „nagu on“ põhimõttel, ilma garantiita platvormi arendaja tegevusele, ning käesolev leping ja kasutustingimused ei kohaldu kolmanda osapoole veebilehe või arendaja rakenduse kasutamisele.

Tehingud TÜ vilistlasvõrgustiku kaudu

 1. Kui ostate mistahes ajal TÜ vilistlasvõrgustiku või teenuste kaudu, võib kaupleja või informatsiooni või teenuse pakkuja, kellelt te ostu sooritate, paluda teil anda teatud informatsiooni, sh krediitkaardi või muu makseviisiga seotud informatsiooni. Te olete nõus, et Graduway ei vastuta kahjumi või kahjude eest, mis tulenevad tehingutest kauplejate või informatsiooni või teenuse pakkujatega läbi TÜ vilistlasvõrgustiku või teenuste. Te olete nõus, et kogu informatsioon, mida annate kauplejale või informatsiooni või teenuse pakkujale läbi TÜ vilistlasvõrgustiku või teenuste ostmise eesmärgil, on tõene, täielik ja ajakohane. Kauplejad ja informatsiooni ja teenuste pakkujad, kes pakuvad kaupa, informatsiooni ja teenuseid läbi TÜ vilistlasvõrgustiku või teenuste, määravad oma hinnakirja ja võivad seda igal ajal muuta või kehtestada uue hinnakirja. Te nõustute maksma kõik kulud, mis on tekkinud teie konto ja krediitkaardi või muu maksevahendi kasutajatele, nende hindade järgi, mis kehtivad sel ajal, kui kulutused tehti. Te vastutate ka TÜ vilistlasvõrgustiku või teenuste kaudu sooritatud ostudega kaasnevate maksude tasumise eest.

Online reklaam

 1. Kui te olete tööhõiveamet või tööjõudu vahendav ettevõte (tööhõiveameti seaduse (1973) kohaselt), vastutate selle eest, et reklaamid, mida esitate TÜ vilistlasvõrgustikus, on vastavuses tööhõiveameti ja tööjõudu vahendavate ettevõtete tegevuse regulatsiooniga (2004). Te vastutate ka kaupade või teenustega seotud tellimuste ja päringutega tegelemise eest, mis on seotud kampaaniaga ja sellest tulenevalt te hüvitate meile kahjud ja kaitsete igasuguse kahju eest.
 2. Teie ainus õiguskaitsevahend juhul, kui meie teeme või meie kolmandast osapoolest alltöövõtja, kes võib aeg-ajalt majutada või teenindada kampaaniat, teeb vea kampaania kuvamisel, on vastava kampaania uuesti korraldamise maksumuse hüvitamine. Meie ega meie alltöövõtjad ei vastuta mingil tingimusel kahjumi, kahjude või kaudse kahjumi või äri eest. Me ei vastuta ka juhul, kui me ei suuda kampaaniat kuvada põhjusel, mis ei ole meie kontrolli all.
 3. Kui teie reklaamis on link teisele veebilehele meie välise online taotlemise valiku kaudu, vastutate linkide hoidmise eest ja reklaami ja lingitud veebilehe sisu eest. Me võime eemaldada TÜ vilistlasvõrgustikust reklaami, mille sisu või lingitud veebileht on meie meelest laimav, ebaseaduslik või taunitav või mis kahjustab TÜ vilistlasvõrgustiku mainet. Te hüvitate meile kahjud, mis tulenevat nõuetest või kahjudest seoses teie reklaami sisu või linkidega.
 4. Reklaamid, mis diskrimineerivad soo, rassi või puude alusel, on ebaseaduslikud ja nende tulemusena võidakse alustada menetlust reklaamija ja meie suhtes. Kui me leiame, et reklaam võib mingil viisil olla diskrimineeriv, võime selle oma äranägemisel eemaldada TÜ vilistlasvõrgustikust ilma mingi kohustuseta tagastada teile postitamisega seotud makstud või makstavad tasud ja teavitame sellest teid.
 5. Te olete nõus kauplema ausalt ja professionaalselt isikutega, kes vastavad teie postitatud reklaamile ja te ei tee midagi, mis võib kahjustada TÜ vilistlasvõrgustiku mainet. Te hüvitate meile kahjud, mis tulenevad TÜ vilistlasvõrgustiku vastu esitatud nõuetest, mis on seotud käesolevas punktis sätestatud kohustuse või muude tingimuste rikkumisega.

Nõudest loobumine

 1. Kui me mistahes ajal ei nõua teie tingimustes sätestatud kohustuste ranget täitmist või kui me ei kasuta oma lepingust tulenevaid õiguseid või õiguskaitsevahendeid, ei loeta seda sellistest õigustest ja õiguskaitsevahenditest loobumiseks ja see ei vabasta teid nõudmisest vastavaid kohustusi täita. Ühtegi meiepoolset loobumist ei loeta loobumiseks järgnevatest lepinguliste kohustuste mittetäitmisest tulenevatest nõuetest. Meiepoolne loobumine mõne kasutustingimuse rakendamisest ei ole kehtiv, kui see pole selgesõnaliselt väljendatud kui loobumine ja see edastatakse teile kirjalikult kooskõlas ülaltooduga.

Lepingu jagamine

 1. Kui pädev ametiasutus tunnistab mõne tingimuste osa kehtetuks, ebaseaduslikuks või teostamatuks, siis selline tingimus või säte kõrvaldatakse ülejäänud tingimustest ja sätetest, mis kehtivad edasi seadusega määratud ulatuses ja teostamatut sätet muudetakse nii, et see oleks teostatav ja kehtiv sellisel määral, et tagada sätte eesmärk;

Kohtualluvus

 1. Vaidlused või nõuded, mis tulenevad TÜ vilistlasvõrgustikust või teenustest või on nendega seotud, alluvad Inglismaa seadustele ja vaidlused või nõuded, mis sellest tulenevad, kuuluvad Inglismaa ja Walesi kohtute jagatud pädevusse.

Suhtlus

 1. Teenustega seotud sõnumite ja teadete edastamise eesmärgil võime lisada lehekülgedele bänneri, et teavitada teid muudatustest, nt kasutustingimuste muutmisest. Te olete nõus, et Graduway võib teile edastada teavet teie konto või meiega seotud teenuste kohta teie konto kaudu või muudel viisidel, sh e-posti, mobiiltelefoni, telefoni või kullerteenuste, sh postiteenuse kaudu.
 2. Aeg-ajalt võime teiega ühendust võtta, et edastada teateid või sõnumeid, mis puudutavad teenuseid, nt hooldusteated, haldusteated jne, ja need teavitused on osa teenustest ja teil ei ole võimalik loobuda nende saamisest.
 3. Te olete teadlik ja nõustute, et me ei vastuta tagajärgede eest, mis tulenevad sellest, kui te ei hoia oma kontaktandmeid või muud informatsiooni ajakohasena, sh juhul, kui te ei saa teenustega seotud olulist informatsiooni.
 4. Graduway võib aeg-ajalt kaasata kolmandate osapoolte reklaami oma teenustesse ja Graduway ei vastuta kolmanda osapoole pakutavate teenuste sisu eest või teenuste eest, mida reklaamitakse teenuste kaudu.
 5. Kohaldatavate seaduste kohaselt peame saatma osa informatsiooni või teateid kirjalikult. Kui kasutate teenuseid, olete nõus, et suhtlus meiega on peamiselt elektrooniline. Me võtame teiega ühendust e-posti teel või edastame informatsiooni, postitades teateid TÜ vilistlasvõrgustikus või läbi teenuste. Lepingulistel eesmärkidel olete nõus elektroonilise suhtlusega ja olete teadlik, et lepingute, teadete, informatsiooni ja muu suhtluse elektrooniline edastamine vastab seadusest tulenevatele nõuetele, et selline suhtlus peab olema kirjalik. See tingimus ei mõjuta teie seadusest tulenevaid õigusi.

Teavitused

 1. Kõik teated, mida meile edastate, peavad olema adresseeritud järgmiselt: Administrator, Graduway, Anmersh Grove, Stanmore, HA7 1PA, United Kingdom.
 2. Graduway võib teile edastada teateid e-posti aadressile või postiaadressile, mille andsite meile teenust tellides. Teade loetakse vastuvõetuks ja nõuetekohaselt saadetuks kohe, kui see postitatakse TÜ vilistlasvõrgustikus, ja/või 24 tundi pärast e-kirja saatmist või kolm päeva pärast mistahes kirja postitamist
 3. Selleks, et tõestada teate saatmist TÜ vilistlasvõrgustikule ja/või teenustele, piisab, kui tõendate tavakirja korral, et kiri oli õigesti adresseeritud, margistatud ja postitatud, ning e-kirja korral, et e-kiri saadeti adressaadi vastavale e-posti aadressile.
Märts 2013
Logi sisse
või
Logi sisse
Unustasid
oma salasõna?
Parool
on saadetud Sinu e-posti aadressile

Vajad abi?
Võta ühendust: support@utalumni.net