Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika sätestab Headhunter Systems Limited’i (edaspidi: Headhunter Systems või meie) põhimõtted veebilehe www.graduway.com ja Graduway alalehtede (edaspidi: veebilehed) klientide ja külastajate isiklike andmete kasutamiseks. Kasutades TÜ vilistlasvõrgustikku ning seal pakutavaid teenuseid (edaspidi: teenused), nõustute, et teie isikustatut teavet ja andmeid (edaspidi: isiklikke andmeid) kasutatakse kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Privaatsus ja konfidentsiaalsus on teenuse pakkumisel väga olulised. Käsitleme teie isiklikke andmeid ausalt ning teeme kõik, et täita meie kohustused, mis tulenevad kohaldatavatest privaatsusnormidest, sh teabevabaduse ja andmekaitse seadusest ning Suurbritannia andmekaitseseadusest (1998). Lisaks sellele mõistame, kui oluline on hoida konfidentsiaalsena kogu info, mis teenuste kasutamise ajal teie kohta salvestatakse. Austame teie privaatsust – kogu Graduway teenus sõltub teie isiklike andmete nõuetekohasest, rangelt konfidentsiaalsest ja delikaatsest käsitlemisest.

Kogu info, mida annate teenuste kasutamisel, kuulub teile ja te võite igal ajal paluda eemaldada mistahes info, mida Graduway teie kohta salvestab (välja arvatud juhul, kui olete infot või sisu jaganud teistega ja nemad ei ole seda kustutanud või teised kasutajad on seda kopeerinud või salvestanud), saates selleks e-kirja pealkirjaga „Remove Details“. Rohkem teavet antud teema kohta on üldtingimustes ja alapunktis 3.7

Üldtingimustes toodud mõisteid ja tõlgendusi kohaldatakse ka käesolevatele normidele, välja arvatud alapunktis 1.2 toodud juhtudel.

Informatsooni kogumine ja kasutamine

 1. Me kogume isiklikke andmeid, kui registreerute kasutajaks, kasutate teatud teenuseid ja külastate teatud veebilehti.
 2. Kui registreerute meie kasutajaks, üldtingimuste punktis 3 toodud viisil, küsime teie isiklikke andmeid otse (nt tuleb sisestada nimi, e-posti aadress, sünnikuupäev, sugu, postiindeks, amet, tööala, isiklikud huvid jne) või kaudselt (kasutades LinkedIn’i või Facebooki kaudu liitumise võimalust meie kodulehel
 3. Meiega liitudes olete teadlikud ja nõustute, et me võime kasutada ja salvestada teie isiklikke andmeid igal pool maailmas. Kui olete meiega liitunud LinkedIn või Facebook’i kaudu, olete teadlikud ja nõustute, et võime kasutada ja salvestada teie LinkedIn või Facebook’i kasutajakontol olevat teavet. Rohkem teavet selle kohta leiate üldtingimuste punktis 3.
 4. Kui olete meiega liitunud ja logite sisse, et teenuseid kasutada, ei ole te enam meie jaoks anonüümne.
 5. Isiklikud andmed, mida meile edastate, kuvatakse teistele platvormi kasutajatele, sh teie e-posti aadress, v.a juhul, kui otsustate isiklikke andmeid teiste kasutajate eest varjata.
 6. Isiklikke andmeid ja muid andmeid, mida meile registreerudes edastate, hoiame turvaliselt ja kasutame selleks, et pakkuda teile teenuseid ja informatsiooni TÜ vilistlasvõrgustiku eesmärgi kohaselt. Te olete otsustanud meile need andmed edastada ja me kasutame neid andmeid ainult teenustes sätestatud eesmärkidel.
 7. Kasutame teie antud infot selleks, et edendada sisekontaktide abil teie karjääri, suurendada teie erialast võrgustikku, pakkuda uusi tutvusi, suhelda teiste kasutajatega, jagada nendega fotosid, luua ja/või jagada ja/või leida ärivõimalusi ja säilitada kontakti Tartu Ülikooliga (edaspidi: liikmesorganisatsioon). Te annate nõusoleku oma profiili ja isiklike andmete kasutamiseks sellel eesmärgil
 8. Lisaks saame ja salvestame automaatselt meie serverite logifailides informatsiooni teie brauserist, sh IP aadress, küpsised, tarkvara ja riistvara andmed ja lehekülg, mida otsisite.
 9. Me kasutame teavet järgnevate üldiste eesmärkide täitmiseks, et tagada teile soovitud teenuste pakkumine, edendada meie teenuseid, teiega kontakteeruda, teha uurimusi ja tagada aruandlus sise- ja välisklientidele. Te olete nõus, et võime teie isiklikke andmeid edastada ülaltoodud üldiste eesmärkide täitmiseks Graduway kontserni ettevõtetele ja liikmesorganisatsioonile.
 10. Me ei vahenda, müü ega jaga teie isiklikke andmeid teiste isikute või mitteseotud ettevõtetega, välja arvatud selleks, et pakkuda teile soovitud teenuseid, kui meil on selleks teie luba, või järgnevatel juhtudel:
  • tulenevalt kohtuotsusest, õigusmenetlusest või pädevate asutuste seaduslikust nõudest, millele me peame alluma;
  • selleks, et uurida, ennetada või reageerida ebaseaduslikule tegevusele, pettusekahtlusele, olukordadele, millega kaasneb võimalik oht mõne isiku füüsilisele turvalisusele, meie kasutustingimuste rikkumistele või muudel seadusest tulenevatel juhtudel.
 11. Seoses üldise tegevusega veebilehel, edastades meile andmeid ja kasutades teenuseid, annate meile mittevälistava, tühistamatu, ülemaailmse, tähtajatu, piiramatu, loovutatava, all-litsentsitava, täielikult tasutud ja kasutustasuta õiguse teie otse või kaudselt teenustele edastatud andmeid (sh, kuid mitte ainult, kõik kasutaja loodud sisu, ideed, kontseptsioonid, tehnoloogiad ja/või andmed, mida te teenustele edastate) kopeerida, luua neist tuletatud teoseid, neid täiendada, levitada, avaldada, eemaldada, säilitada, lisada, töödelda, analüüsida, kasutada ja turustada igal praegu teadaoleval või tulevikus avastataval viisil ning teha seda täiendava nõusoleku, teavituse ja/või kompensatsioonita teile või kolmandatele isikutele.
 12. Annate nõusoleku, et võime edastada teie andmeid liikmesorganisatsioonile, et kasutada neid arendamiseks ja edendamiseks.

Küpsised

 1. Küpsised on infokillud, mis salvestatakse teie brauserisse või arvuti kõvakettale. Graduway küpsised ei sisalda identifitseeritavaid isikuandmeid, kuid lubavad meil tuvastada teie arvuti, kui te kasutate teenuseid, ja pakkuda teile mugavat ligipääsu. Teenused võivad aeg-ajalt sisaldada teiste Graduway partnervõrgustike, reklaamipakkujate ja tütarettevõtjate veebilehtede linke. Kui külastate lingi kaudu mõnda neist veebilehtedest, arvestage palun, et neil veebilehtedel on oma privaatsuspoliitika ja meie ei vastuta mingil viisil nende privaatsuspoliitika eest. Palun tutvuge nende privaatsuspoliitikaga enne, kui edastate neile veebilehtedele isiklikke andmeid

Informatsiooni muutmine ja kustutamine

 1. Kontol toodud isiklikke andmeid saate igal ajal muuta
 2. Kontot saab igal ajal uuesti sünkroniseerida LinkedIn kontoga.
 3. Meil on õigus piirata teid puudutavatesse ülevaadetesse tehtavaid muudatusi, kui me leiame, et ülevaade ei kujuta teid õiglaselt ja tõeselt.
 4. Te annate meile õiguse kuvada meediasalvestusi, mis te meile edastate või postitate TÜ vilistlasvõrgustikule või läbi teenuste, ja õiguse võimaldada nende allalaadimist volitatud kolmandatele isikutele.
 5. Me üritame parandada teie isiklikes andmetes esinevad olulised vead, millele te meie tähelepanu juhite.
 6. Me jätame endale õiguse edastada teile teatud teateid, nt teenustega seotud teadaandeid ja haldusteateid, ja muud meie teenustega seotud infot, andmata teile võimalust nende teadete saamisest loobuda.
 7. Te saate oma konto kustutada, saates e-kirja aadressil support@graduway.com, kinnitades veelkord oma salasõna ja kinnitades oma valikut konto kustutada.

Konfidentsiaalsus ja salastatus

 1. Meil on füüsilised, elektroonilised ja menetluslikud kaitsemeetmed, mis on kooskõlas meie seadusest tuleneva kohustusega kaitsta teie isiklikke andmeid.

Avaliku ligipääsuga aladele postitamine

 1. Avaliku ligipääsuga ala on TÜ vilistlasvõrgustiku ja/või teenuste ala, millele on avalik ligipääs ja mida otsingumootorid võivad indekseerida
 2. Me võime pakkuda teile võimalust postitada, esitada ja vahetada sisu ja informatsiooni avaliku ligipääsuga aladel ja te peaksite olema ettevaatlikud, kui otsustate avaldada isiklikke andmeid avaliku ligipääsuga alal. Pidage meeles, et need andmed võivad jääda määramata ajaks TÜ vilistlasvõrgustiku ja teenuste avaliku ligipääsuga alale.
 3. Teil on ainuvastutus kõigi isiklike andmete osas, mida avaldate ja levitate TÜ vilistlasvõrgustikus ja teenuste kaudu.
 4. Me ei võta vastutust andmete kadumise eest. Kõik andmed on edastatud omal vastutusel.

Kasutajatevaheline suhtlus ja jagamine

 1. Teil on ainuvastutus suhtluses teiste kasutajatega.
 2. Me jätame endale õiguse, kuid meil ei ole kohustust, jälgida arutelusid teie ja teiste kasutajate vahel ja teie konto kasutusõigusi piirata, peatada või konto sulgeda, kui me leiame oma äranägemise järgi, et see on vajalik tingimuste täitmiseks.
 3. Me ei saa tagada, et teised kasutajad ei kasuta ideid ja andmeid, mida te jagate teenustele ja/või teenuste kaudu. Seega, kui teil on idee või informatsioon, mida tahaksite hoida konfidentsiaalsena või mida te ei taha, et teised kasutaksid, või millele on kolmandatel isikutel õigused, mida te infot jagades rikuksite, ärge postitage seda teenustele ja/või teenuste kaudu. Me ei vastuta selle eest, kui teised isikud väärkasutavad või omandavad ebaseaduslikult teie postitatud sisu või informatsiooni.

Muudatused privaatsuspoliitikas

 1. Me võime privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Kui teeme olulisi muudatusi teie isiklike andmete kasutamises, teavitame teid sellest, saates teile teate kontol toodud peamisele e-posti aadressile või postitades hästi nähtava teadaande oma veebilehtedel. Siiski peaksite privaatsuspoliitikat aeg-ajalt üle kontrollima, et näha, kas seda on muudetud.

Kontakt

Küsimused, kommentaarid ja soovid seoses privaatsuspoliitikaga on oodatud aadressile: support@graduway.com

Logi sisse
või
Logi sisse
Unustasid
oma salasõna?
Parool
on saadetud Sinu e-posti aadressile

Vajad abi?
Võta ühendust: support@utalumni.net